FRI FRAKT OVER 1500,- | LEVERING MED BRING | HENT I VÅR BUTIKK

Kjøpsvilkår

 

1. Avtalen og forholdet til distributør

Når du bestiller en vare eller tjeneste godtar du samtidig kjøpsvilkårene til Fromagerie. Avtalen mellom deg og Fromagerie er bindende når du har mottatt bekreftelse på din bestilling.

For informasjon om dine sentrale lovbestemte rettigheter som forbruker henviser vi til

 • Forbrukerkjøpsloven
 • Angrerettloven
 • E-handelsloven
 • Matinformasjonsforskriften

2. Bestillingsprosess

Bestillingen blir registrert når du deler betalingsinformasjon og gjennomfører et kjøp på plattformen. Du vil motta en bekreftelse på e-post. Dersom ett eller flere produkter i bestillingen er utsolgt eller på annen måte ikke tilgjengelig, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestilling eller deler av den. I slike tilfeller vil du få en melding om dette sammen med informasjon om alternative løsninger. Slike løsninger kan være pengene tilbake, tilbud om erstatningsvare eller senere levering. Du vil få mulighet til å akseptere eventuelle endringer eller kansellere bestillingen som er berørt.

3. Priser og betaling

Vi tar i mot følgende kredittkort: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Maestro, JCB, American Express. Prisene på plattformen settes av Fromagerie og er til hver tid gjeldende. Med mindre annet fremgår er oppgitte priser inklusiv MVA i Norske kroner (NOK).

I tillegg til betaling for varer og tjenester vil det tilkomme en kostnad for levering. Leveringsprisen avhenger blant annet av kjøpesum og ønsket og tidsrom for levering. De ulike alternativer for levering og tilhørende priser fremgår i kassen i netthandelsløsningen, samt i informasjon oppgitt på Levering & priser.

Betaling gjennomføres via bank-, kredittkort eller eventuelt andre betalingsløsninger som til enhver tid tilbys på våre nettsider.

4. Transport og hent i butikk

 • Transport gjennomføres av tredjepart. All transport/hjemlevering skjer på den aktuelle tredjeparts generelle vilkår og betingelser. For tiden er Miljøbudet vår logistikkleverandør. Vilkår og betingelser som gjelder Miljøbudet er gjeldende for transporten. Ved levering vil du få et estimert leveringsvindu for din levering. Dette tidspunkt er ikke bindende og kan komme til å endres dersom sjåføren av ulike årsaker blir forsinket.
 • Fromagerie tilbyr å hente varene i butikk. Dersom du som kunde velger dette alternativet vil du få en bekreftelse via e-post med informasjon om hvordan/hvor varene kan hentes. Denne eposten inneholder informasjon om at ordren er komplett eller om det er noen varer som ikke kan bli levert. Ved forsinkelser vil Fromagerie varsle kunden så fort Fromagerie har kunnskap om det. Ved manglende henting vil Fromagerie prøve å kontakte kunden. Fromagerie tar ikke ansvar for forringet eller redusert kvalitet og/eller holdbarhet på varer som ikke blir hentet innen det opprinnelig bestilte hentetidspunkt.

5.Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser må meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

 

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne (force majeure), eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom forsinkelsen av leveringen av varen er vesentlig, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres varer etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Force Majeure

Fromagerie er ikke ansvarlig for forsinkelser forårsaket av omstendigheter utenfor vår kontroll, som for eksempel generell arbeidskonflikt, krig, brann, lynnedslag, terrorangrep, endret lovgivning eller forskrifter, tekniske problemer, feil ved elektrisitet- / tele- / dataforbindelser eller annen kommunikasjonsfeil eller feil/forsinkelse i underleverandørtjenester på grunn av omstendigheter tidligere nevnt. Slike omstendigheter vil innebære fritak for erstatning og andre sanksjoner. Hvis en slik situasjon oppstår skal selger informere kunden. Hvis forholdet har vart lenger enn 2 måneder, har både kunden og selger rett til å kansellere kjøpet med umiddelbar virkning.

 

6. Reklamasjon og kundeservice

Ved mottak av varen plikter kjøper å kontrollere at varene og levering er i samsvar med bestillingsbekreftelsen, eventuelt om produktene har blitt skadet under transport.

Ved skader som skyldes transport, må kjøper kontakte selger innen rimelig tid etter mottak av varene. For øvrig vises det til de enhver tid gjeldende vilkår og betingelser som gjelder for transporten.

Ved andre feil eller mangler ved varen må kjøper ta kontakt med selger. For reklamasjoner gjelder de til enhver tid gjeldende vilkår og betingelser og samt gjeldende lovgivning.

Fromagerie vil i hvert enkelt tilfelle sikre best mulig kundeopplevelse og hvis du som kunde har et spørsmål vil vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Hvis spørsmålet er koblet til distribusjon vil vi hjelpe deg å komme i kontakt med rett person.

Ønsker du å kontakte oss, kan du gjøre det her.

7. Angrerett

Angrerettloven (lov 20. juni 2014 nr 27) gir deg som forbruker en generell rett med 14 dagers angrefrist til å angre på ditt kjøp. Angrefristen løper fra dagen etter at varen er mottatt.

Merk at det er spesielle bestemmelser i Angrerettloven knyttet til tidsbestemte ytelser og varer som forringes raskt, som for eksempel enkelte mat- og drikkevarer, som gjør at man ikke har angrerett.

I henhold til §22 i Angrerettloven gjelder ikke angreretten ved avtaler om blant annet:

 • Levering av varer som forringes eller raskt går ut på dato, eksempelvis matvarer og blomster
 • Levering av varer som på grunn av sin art blandes med andre varer etter levering på en slik måte at de ikke kan skilles fra hverandre. Dette omfatter varer det er umulig å returnere
 • Levering av varer som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, eller som har fått et tydelig personlig preg
 • Levering av legemidler
 • Levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering
 • Reparasjoner eller tjenester som det haster å få utført der forbrukeren uttrykkelig ber den næringsdrivende [her Leverandøren] om å besøke forbrukeren
 • Levering av forseglede lyd- eller bildeopptak eller forseglet programvare som forbrukeren har brutt forseglingen på
 • Levering av en avis, et tidsskrift eller et magasin, med unntak av abonnementsavtaler for levering av slike publikasjoner
 • Levering av transport av varer, bilutleietjenester, catering og tjenester knyttet til fritidsaktiviteter der det er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester.
 • Angreretten gjelder ikke brukere som handler på vegne av bedrift eller organisasjon.

Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten må du gi melding om dette på utvetydig måte, primært ved å ta kontakt med oss over e-post eller kontaktskjema.

Dersom du angrer kjøp av varer, skal Fromagerie tilbakebetale alle betalinger Fromagerie har mottatt fra deg for gjeldende varer. Tilbakebetaling skal finne sted uten unødig opphold og senest 14 dager fra Fromagerie fikk melding om benyttelse av angreretten. Fromagerie foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen.

Ved utøvelse av angreretten må du returnere varene eller levere dem direkte til Fromagerie og bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Fromagerie kan holde tilbake tilbakebetalingen til varene er mottatt av eller det er lagt frem dokumentasjon på at varene er sendt tilbake. Hvis du ønsker hjelp til transport fra hjemmet direkte til Fromagerie kan det tilbys en løsning mot betaling.

Endringer

Fromagerie forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen, når som helst og uten forvarsel. Eventuelle endringer i brukervilkårene vil bli kunngjort og gjort gjeldende fra tidspunkt som følger av kunngjøringen. Kunden er selv ansvarlig for å følge de til enhver tid gjeldende brukervilkår.